Kế hoạch Tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2022 – 2023

Kế hoạch Tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2022 – 2023

Lượt xem:

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều lệ Trường tiểu học; Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT... ...