Công khai Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý tài chính tại trường Tiểu học – THCS Nguyễn Du, xã Ia Dom

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Luật thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/09/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;

Căn cứ Kết luận thanh tra số 03/KL-CQUBKT-TTr ngày 03/8/2022 của Cơ quan Ủy ban kiểm tra – Thanh tra huyện. Về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý tài chính tại trường Tiểu học – THCS Nguyễn Du, xã Ia Dom.

Trường Tiểu học – THCS Nguyễn Du tổ chức thực hiện niêm yết công khai Kết luận thanh tra số 03/KL-CQUBKT-TTr ngày 03/8/2022 của Cơ quan Ủy ban kiểm tra – Thanh tra huyện như sau: