• Nguyễn Ngọc Linh
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu Trưởng
 • 0356135999
 • nnlinh.chuvanan@kontum.edu.vn
 • Hoàng Đại Quang
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu Trưởng
 • 0979936965
 • hdquang123@gmail.com
 • Hà Thị Ngọc
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu Trưởng
 • 0356283258