Tài liệu “Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Theo Quyết định số 3822/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2020 cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh biết, thực hiện.